ขอเผยแพร่รายงานประจำปี 2566 สผ.

เอกสาร 1 ระเบียบวาระการประชุม ฯ

เอกสาร 2 เเบบตอบรับการประชุม ฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยมีนางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เกี่ยวข้อง และ GISTDA เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2566 และคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 2/2566 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นี้ โดยมีประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น ดังนี้

1. การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานสำหรับการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 40 ตามที่กำหนดในนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

“คปช.”เห็นชอบให้ถอนสิ่งประดิษฐ์ของไม้ออกจากสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง

10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ โดยให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ไม่ต้องมีหนังสือรับรองเพื่อการค้าหรือการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหลังจากแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ผู้ประกอบการค้าไม้มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ
ตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง สามารถยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองฯ ทั้งนี้ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ มอบกรมป่าไม้หาแนวทางแก้ไขให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินการส่งออกสิ่งประดิษฐ์ของไม้ได้สะดวก รวดเร็วเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

ปม. ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินป่าไม้ (Shape file)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30น. นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินป่าไม้ (Shape file)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำ Shape file ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 6 หน่วยงาน คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ GISTDA เข้าร่วมประชุม ผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป  

(ร่าง) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเเละการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปม.เร่งหารือ การจำแนกพื้นที่ป่าภายใต้พื้นที่สีเขียวสำหรับการรายงานในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายมานัส ปานมน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ได้หา รือร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อร่วมกันพิจารณาจำแนกพื้นที่ป่าไม้ภายใต้พื้นที่สีเขียวเพื่อใช้สำหรับการจัดทำรายงาน
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
โดยผลการหารือในครั้งนี้จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ปม.หารือร่วมกับ อส. ทช. อ.อ.ป. Gistda จัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นเอกภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

นายมานัส ปานมน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทำข้อมูล (Shape file) ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ Gistda รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักส่งเสริม
การปลูกป่า สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้มีมติให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล (Shape file) พื้นที่สีเขียวของประเทศไทย ปี 2565 ซึ่งจัดทำโดย Gistda ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และจะได้มีการรายงานผลการดำเนินการ
ต่อคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ และคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามลำดับต่อไป

แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

ปม. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้  นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำ Shapefile จากโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 102.2 ล้านไร่ มาตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานจำนวนเท่าใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ต่อไป