ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

สผส. ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทส.

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายมานัส ปานมน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

สผส. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเข้าประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในการประชุมดังกล่าว สผส. ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงรูปแบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และวิธีการจัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การจัดทำข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปแนวทางเดียวกัน

รายงานการประชุมชี้แจงแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปม. ถกประเด็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

                 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมป่าไม้ร่วมหารือเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ทั้งในส่วนของ (1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ (2) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ และ (3) พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวของประเทศตามที่กำหนดไว้ต่อไป

ปม. ร่วมพิจารณาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะใช้ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปม. เร่งขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

กรมป่าไม้เร่งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้
ให้ได้อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการป่านันทนาการ และกองการอนุญาต เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้สำหรับใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

ปม. หารือการจัดทำพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

      นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการป่านันทนาการ และกองการอนุญาต เข้าร่วมประชุม

      ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ และบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ต่อไป