ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

ปม. ร่วมพิจารณาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดี […]