อนุกรรมการร่วมกันพิจารณาข้อเสนอP-Move ประเด็นพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

คณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
ที่ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายขวัญชัย ดวงสถาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วย นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้แทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เกี่ยวกับบทบัญญัตินโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ต่อไป