สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสำนักแผนและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.