การติดตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561


หนังสือกรมป่าไม้ที่ ทส. 1606.32/6741 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง การติดตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

     – เอกสารแนบ
     – แบบรายงาน PDCA 1.2 (1)
     – แบบรายงาน PDCA 1.2 (2)
     – แบบรายงาน PDCA 1.2 (3)
     – แบบรายงาน PDCA 1.2 (4)