การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)

การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

การประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงข้อมูลประกอบการตรวจสอบการดำเนินงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของป่าไม้ ในภารกิจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน