คำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ และคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

Continue reading “คำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ และคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน”

การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)

Continue reading “การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)”

การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)

Continue reading “การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)”

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Continue reading “ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Continue reading “ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

การประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงข้อมูลประกอบการตรวจสอบการดำเนินงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของป่าไม้ ในภารกิจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Continue reading “การประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงข้อมูลประกอบการตรวจสอบการดำเนินงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของป่าไม้ ในภารกิจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”