การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๕-๑๘ (ภาคเนือ)

Posted in การประสานการตรวจราชการ, หนังสือเวียน.