แบบฟอร์ม


ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1
 แบบฟอร์มแผนการตัดขยายระยะแปลงทดลอง (แบบ ก)   (แบบ ข)
2
 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับข้าราชการสังกัดส่วนกลาง
3
  แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4
 แบบฟอร์มสำหรับลูกจ้างประจำสังกัดส่วนกลางกรมป่าไม้
5
 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
6
 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ (F-03)
7
 แบบฟอร์มคำขอใช้ E-mail address ของกรมป่าไม้ (F-04)
8
 แบบฟอร์มคำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน (F-05)
9
 หนังสือรัองขอจัดทำโครงการป่าชุมชน (F-06)
10
 แบบฟอร์มการขอผ่อนผันนำไม้เคลื่อนที่ (F-07)
11
 แบบฟอร์มการขอผ่อนผันนำไม้เคลื่อนที่(F-08)
12
 แบบฟอร์มคำขอออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าไม้เคลื่อนที่ (F-09)
13
 แบบฟอร์มขอเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปตรวจสอบสินค้าไม้ท่อนหรือสินค้าไม้แปรรูป (F-10)
14
 แบบฟอร์มใบรับคำขอ (F-11)
15
 แบบฟอร์มทะเบียนรับคำขอ (F-12)
16
 แบบฟอร์มคำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง (F-13)
17
 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง (F-14)
18
 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (F-15)
19
 บัญชีรายละเอียดเครื่องจักรที่ขออนุญาตใช้ในกิจการโรงงานแปรรูปไม้ (F-16)
20
 แบบฟอร์มบัญชีสถิติแสดงการดำเนินการ (F-17)
21
 บัญชีสถิติแสดงการดำเนินการของโรงงานแปรรูปไม้ หรือ โรงค้าไม้แปรรูป (F-18)
22
 แบบฟอร์มเครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม (F-19)
23
 แบบฟอร์มการขอทำการแปลรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูปหรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง (F-20)
24
 แบบฟอร์มคำขอรับกล้าไม้ (F-21)
25
 แบบฟอร์มประกอบคำขอรับกล้าไม้ (F-22)
26
 ข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร F-01 (F-23)
27
 ข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร F-02 (F-24)
28
 แบบฟอร์มกำหนดการเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (F-25)
29
 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ซ่อมคอมพิวเตอร์ (F-26)
30
 แบบฟอร์มขอเบิกอุปกรณ์และพัสดุของศูนย์สารสนเทศ (F-27)

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มใบลา
iconแบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (47 kB)
iconแบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (41.5 kB)
iconแบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร (20.5 kB)
iconแบบฟอร์มการลาอุปสมบท (31 kB)
iconแบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (24 kB)
iconแบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ (40.5 kB)
iconแบบฟอร์มขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ (60.78 kB)
iconแบบใบขอยกเลิกวันลา (26 kB)
iconแบบรายงานการลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (29.23 kB)
iconใบรับรองแพทย์ (171.16 kB)
แบบฟอร์มเกี่ยวกับบัตรประจำตัว
iconแบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (172.98 kB)
iconแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ (192.69 kB)
iconแบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน (75.53 kB)
iconแบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน (75.26 kB)

แบบฟอร์มเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
iconแบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(แบบ1- 4) เมษายน (50.25 kB)
iconแบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(แบบ1- 4) ตุลาคม (30.6 kB)

iconแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (157.63 kB)
iconฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง (934.62 kB)
iconบัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (4.68 MB)
iconแบบสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมป่าไม้ (44 kB)
iconคำชี้แจง ข้าราชการ (58.65 kB)
แบบฟอร์มสำหรับพนักงานราชการ
iconแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้(แนบท้ายประกาศฯ) (47.85 kB)
iconแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้(แนบท้ายประกาศฯ) (สำหรับ office 97-2003) (94 kB)
iconแบบฟอร์มการทำสัญญาจ้างสำหรับพนักงานราชการ (92.33 kB)
iconแบบฟอร์มใบลาออกสำหรับพนักงานราชการ (65.49 kB)
iconแบบ คพร. / สป.1 (54.42 kB)
iconสัญญาจ้างพนักงานราชการ (218 kB)
iconสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ (157 kB)
แบบฟอร์มโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
iconแบบสำรวจข้อมูลโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (517.81 kB)
iconใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (73.94 kB)
iconแบบฟอร์มงบเดือน (22.5 kB)
แบบฟอร์ม กสจ.
icon
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (279.05 kB)

iconแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ. (79.51 kB)
iconแบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (136.79 kB)
iconแบบฟอร์มการสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทำเบียนแล้ว (209.36 kB)
iconแบบบัญชีผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (แบบ คร 1/49) (21.5 kB)
แบบฟอร์มขอโอน บรรจุกลับ
iconแบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการกรมป่าไม้ (15.4 kB)
iconแบบฟอร์มขอโอนมากรมป่าไม้ (52.67 kB
iconหนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน (66.55 kB)
iconแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการ (93.65 kB)
แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาราชการในตำแหน่ง
iconแบบคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (คส 9) (26 kB)
iconบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คส 9) (24 kB)
iconแบบคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (คส 10) (158.5 kB)
iconบัญชีรายละเอียดการสั่งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (คส 10) (35.5 kB)
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ)
iconบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ1) (28 kB)
iconแบบคำขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ2) (19.53 kB)
iconหนังสือรับรองการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ3) (17.66 kB)
แบบฟอร์มเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
icon
บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (30 kB)
iconแบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (20.75 kB)
iconหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (19.52 kB)
iconแบบประเมินบุคคลและแบบประเมินผลงาน (68.7 kB)
iconตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินลูกจ้างประจำ (117.5 kB)
iconแบบฟอร์มการกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานราชการ (57 kB)
iconแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำ (116.5 kB)
iconแนวทางการทดลองปฏิบัติราชการ (248.5 kB)