แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มีนาคม 2024


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ

กองการอนุญาต…ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใน link หรือสแกน qr – code ตามรูปภาพนี้ค่ะ ๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. … […]


ขอเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น

กรมป่าไม้..ขอเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ดังนี้ 1.ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. … 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่า พ.ศ. … โดยท่านสามารถทราบผลความคิดเห็นได้ผ่าน link หรือสแกน qr – code ตามรูปภาพนี้ค่ะ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง