ทส. มอบกล้าไม้มงคล “มะค่าโมง” ให้ ยธ. เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๔