– หนังสือยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
วันที่ 26 กันยายน 2566
———————————————————————————
– ขอเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 20 กันยายน 2566
———————————————————————————
– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กันยายน 2566
——————————————————————————–
ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2566
——————————————————————————–
– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว
9 สิงหาคม 2566
——————————————————————————–
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
11 สิงหาคม 2566
——————————————————————————–
– ประกาศขายทอดตลาดของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว
20 กรกฎาคม 2566
——————————————————————————–
ช่อง YouTube สจป.ที่ 8 (นครราชมีมา)
โครงการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่บุคลากร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
ที่มา: ช่องYouTube สื่อวีดีทัศน์ ศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อสนับสนุน งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม นครราชสีธรรมราช
ที่มา: ช่องYouTube สํานักอนามัยผู้สูงอายุ Bureau of Elderly Health
ที่มา: ช่องYouTube Sriphat Medical Center, Chiang Mai