วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายสราวุธ อุเทนรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลุใหญ่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ การบริหารจัดการเชื้อเพลิง และอัดก้อนเชื้อเพลิงเพื่อใช้ประโยชน์ ณ บริเวณ หน้าอาคารสำนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)