ส่วนอำนวยการ

 

นายยุทธพงษ์ พิสูจน์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานการเจ้าหน้าที่
2.ปฏิบัติงานแผนงาน งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและงานควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3.ปฏิบัติงานพัฒนาระบบราชการ งานระบบสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์
4.จัดทำแผนงาน งบประมาณ รวบรวมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป หน้าที่รับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานการเจ้าหน้าที่ของสำนัก
2.ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ของสำนัก
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี หน้าที่รับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2.รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ฝ่ายพัสดุ หน้าที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2.ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.4 ฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการ รวบรวม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักส่งกรม
3. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการ และรายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสำนักส่งกรม
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย