ส่วนอำนวยการ

นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์
2.ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3.ดำเนินการด้านบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของสำนัก
4.วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย