อำนาจหน้าที่


ส่วนอำนวยการ

1)   ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานธุรการ งานด้านการเงินบัญชี
2)   บริหารงานบุคคล และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ ดำเนินงาน
3)   ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ และประสานงานการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4)   ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการป่าชุมชน
1)   ส่งเสริมให้องค์กร สถาบัน ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
2)   ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้
3)  สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
4)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนบริการด้านป่าไม้
1)   ประสานการปฏิบัติและให้บริการงานด้านป่าไม้
2)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
1)   ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบ ทั้งการ ปลูกป่าในที่ดินของรัฐ และการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินเอกชน การดำเนินงาน
ในรูปสหกรณ์ สวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้ง การดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า
2)   ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ เพาะชำกล้าไม้ การปลูกและบำรุงสวนป่าแก่ภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ
3)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนป้องกันรักษาป่า
1)   ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบประสานงานเพื่อ
สนับสนุนข้อมูลการข่าวการสืบสวน สอบสวนดำเนินคดี และ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดประสาน ติดตามสถานการเพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้
2)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
1)   ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรและที่ดินป่าไม้การ กำหนดเขตที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้
2)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่รับมอบหมาย
ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่
1)   ปฏิบัติงานด้านการให้บริการด้านป่าไม้ในระดับจังหวัด
2)   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ รับผิดชอบด้านการป้องกัน การจัดการที่ดินป่าไม้ และการใช้ประโยชน์
3)   ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการปลูกป่า การส่งเสริมการ จัดการป่าชุมชน และปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย