ส่วนการอนุญาต

นายจิตรกร ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการส่วนการอนุญาต

ส่วนการอนุญาต  มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายเพื่อกำหนดแนวทางด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาต
2. กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การทำไม้ และเก็บหาของป่า ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
3. ควบคุม กำกับ บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าและการปลูกป่าใช้สอยในที่ดินของรัฐในพื้นที่ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.งานด้านสารบรรณ ธุรการ และการเจ้าหน้าที่
2.งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
3.งานด้านแผนงานและงบประมาณ
4.งานด้านสารสนเทศ
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้  มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2 ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินแก่ประชาชนและส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐด้วยระบบงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
1.4 ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และอุตสาหกรรมไม้  มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ ของป่าและอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
3. ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย