ข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า