รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสม