ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


นายไพบูลย์   ฉวีวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

หน้าที่รับผิดชอบ

1.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  กำกับ  ควบคุมดูแล  และประสานงานด้านจัดการที่ดินป่าไม้
2.  ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้  การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้  จัดทำและควบคุม      ระบบข้อมูลทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม

ฝ่ายการทำงานภายในส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. ปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณของส่วน
2. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  ส่งสำนัก ฯ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

1.  สำรวจ  พื้นที่ป่าไม้กำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
2.  รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้  และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
3.  สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
4.  ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัดยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
5.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ 

1.  ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในเรื่อง  “สิทธิ์ทำกิน”  (สทก.)  ในพื้นที่ป่าไม้
2.  ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้  เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้
3.  ศึกษา  ส่งเสริม  และพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนดำเนินการลดผลกระทบในการอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าไม้  และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎร  และองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่
5.  ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4 ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

1.  จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่เพื่อการวางแผนจัดการและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
2.  สำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
3.  ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย