ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)


นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักจัดกาทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
นายเกษม คำมา
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้
นายอัครชัย อาสุ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้
นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย
นายเรวัตร เวียงทอง
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง
นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์