ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำเสื่อวีดิทัศน์สำหรับการสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่โครงการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2 3 5