ข่าวการฝึกอบรม: The Natuional Academy of Forestry and Grassland (NAFGA) สาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดการสัมมนาออนไลน์เรื่อง Seminar on Forest Comprehensively Sustainable Development under South-South Cooperation for Developing Countries ในระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2565

Seminar on Import and Export Management and Protection of Endangered Species

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Seminar on Import and Export Management and Protection of Endangered Species โดยเป็นการฝึกอบรมในระบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 8 – 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพ่มเติม…

https://drive.google.com/drive/folders/1RkwJO1kLuwWxVxjHoPGtcUQy8XCA4EN3?usp=sharing

Seminar on Forest Law Enforcement and Governance for Officials from Developing Countries

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Seminar on Forest Law Enforcement and Governance for Officials from Developing Countries โดยเป็นการฝึกอบรมในระบบ Online ระหว่างวันที่ 14 – 17 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม…

https://drive.google.com/drive/folders/1OgPDNGTQgEjctF3hss5a9Ur0FMJ8hb2j?usp=sharing