ตรวจติดตามแปลงแม่เมาะ


เจ้าหน้าที่ประจำแปลงแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลง เดือน มีนาคม 2563