การวัดการเจริญเติบโต ของแปลงตะกั่วป่า เดือน มีนาคม 2563


เจ้าหน้าที่ประจำแปลง ตะกั่วป่า ลงพื้นที่ตรวจวัดการเจริญเติบโต ของต้นไม้ในแปลง