ให้ด่านป่าไม้ไปร่วมการปฎิบัติภารกิจของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสาขาในท้องที่