ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (User) สำหรับนายทะเบียน ในระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)