ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาต

หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้บุคคลซึ่งสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างปรเทศบรรทุกของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ฉบับใหม่ ลงวันที่ 8 พ.ย. 64