ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (หน.ฝ่ายทุกฝ่าย , หน.ด่านป่าไม้ทุกด่าน)