นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ในหลวง และพระราชินี ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ในหลวง และพระราชินี

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อำนวยการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุม ได้หารือประเด็นต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ