แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 2 กรกฎาคม 2562


ตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่าภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมพูดคุยให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการท้องที่ ต.หน […]