แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 23 สิงหาคม 2559


ร่วมกันจัดทำฝายประชารัฐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 23 ส.ค.59 จนท.หน่วยฯสฎ.3(บ้านตาขุน) ร่วมกันเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น กำนันตำบลคลอะอุ่น รสทป.ตำบลคลองชะอุ่นและราษฎรตำบลคลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธาน […]


สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๓ จุด บริเวณลำห้วยบางเมาะ หมู่ที่ ๙ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๑ (คลองท่าไม้แดง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฏร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย […]


สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา

วันที่ ๒๒ สค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่หน่วยฯรน.๑(ละอุ่น) สังกัด สจป.ที่๑๑(สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และราษฎร […]


โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.15(ไชยา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13(ท่า […]


จัดทำฝายชลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.15(ไชยา)

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.15(ไชยา)ได้ปฎิบัติภารกิจจัดสร้างฝายชลอน้ำ (ฝายประชารัฐร่วมใจ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู […]


ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 ส.ค. 59 เวลา 13.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธนี) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและป […]


ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการร่วมใจปลูกป่าจากเขาเพ-ลา สู่มหานที ณ ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วัน พุธ ที่ 17 ส.ค. 59 เวลา 13.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.11(สฎ.) และนายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยป้องก […]