ข้อมูลสารเทศการส่งเสริมด้านป่าไม้ เพื่อประชาชน


การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ

1.โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม

2.ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

3.แก้ไขพ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ปลดล็อคไม้หวงห้าม

4.ลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์และการรับรองไม้

 

การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.)

1.พื้นที่คทช.ท้องที่จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง

2.แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ