การบริหาร


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

แบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 ส่วน  2 ศูนย์ประสานงาน และ 2 กลุ่ม ได้แก่

  1.  ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ งานธุรการ งานด้านการเงิน การบัญชี งานพัสดุ บริหารงานบุคคล ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและบำรุงสวนป่าภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานรัฐ
  3. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ   ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ประสานติดตามสถานการณ์ เพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่า
  4. ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากร และที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  5. ส่วนจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมให้องค์กร สถาบัน ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน บริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชนและข้อมูลที่เกี่ยวกับ การจัดการป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
  6. ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร ศูนย์ประสานงานมีหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
  7. ศูนย์ประสานงานป่าไม้ระนอง ศูนย์ประสานงานมีหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ในพื้นที่จังหวัดระนอง
  8. กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
  9. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้