การบริหาร


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ส่วน  3 ศูนย์ประสานงาน ได้แก่

     1.ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน บัญชี พัสดุ
ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของสำนัก
1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนัก
1.3 ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ และการสื่อสารของสำนัก
1.4 ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/ โครงการของสำนัก
1.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

     2. ส่วนจัดการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการอนุญาตด้านป่าไม้
2.2 กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้าน ป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อนโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     3.ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติ
การส่งเสริมทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า
3.2 กำกับ ควบคุมดูแล และประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     4. ส่วนวิชาการและกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่
4.1 ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการและจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนวิทยาการ ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4.2 สนับสนุน ประสานและส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
4.3 เผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการดำเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

      5. ศูนย์ป่าไม้

5.1 ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี

5.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้อง กับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5.1.2 เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด ตลอดจนประสานดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
5.1.3 ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไป ตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและ นอกสังกัดกรมป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด
5.1.4 กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
5.1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

5.2 ศูนย์ป่าไม้ระนอง

5.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้อง กับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5.2.2 เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด ตลอดจนประสานดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
5.2.3 ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไป ตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและ นอกสังกัดกรมป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด
5.2.4 กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
5.2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

5.3 ศูนย์ป่าไม้ระนอง

5.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้อง กับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5.3.2 เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด ตลอดจนประสานดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
5.3.3 ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไป ตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและ นอกสังกัดกรมป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด
5.3.4 กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
5.3.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย