อำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่

1. ประสานแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางให้เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน งานกำกับควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

แนวคิดการดำเนินงาน

    1. ใช้หลักวิชาการนำการปฏิบัติและมุ่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ
    2. ใช้เทคนิคการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้
    3. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
    4. สนับสนุนการบริหารงานด้านวิชาการป่าไม้ของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
    5. อำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน