ทำเนียบผู้บริหาร


13645205_847664918672644_595250738399674829_nนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11
(สุราษฎร์ธานี)

นางจุติพร พัดชู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
img038
นายณรงค์ จิตรสะอาด
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

………………………………………
……………………….
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
10
นายกรีฑา หงษ์ชูเกียรติ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 999999999
นายสัจรินทร์ ศรีเสน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

นายขนก ขนอม
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี

นายพินัยพล นาคเล็ก
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชุมพร

นายนพวงศ์ อาภรณ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระนอง