ทำเนียบผู้บริหาร


13645205_847664918672644_595250738399674829_nนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11
(สุราษฎร์ธานี)
พี่บี1
นางจุติพร พัดชู
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
 02
นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
04
นายอนุพงษ์ เจียมจำรัสศิลป
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

นายธนิต สังขนิตย์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 999999999
นายสัจรินทร์ ศรีเสน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
 
นายวรวิทย์ หยูดำ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
10
นายกรีฑา หงษ์ชูเกียรติ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี
 
นายสมชาย ตวนกูเปีย
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชุมพร

นายนพวงศ์ อาภรณ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระนอง