แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2559


ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม แปลงปลูกป่าปี 2552

วันที่ 23 มิ.ย. 59 นายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ ผอ.สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)  นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรร […]


ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม ของหน่วยฟื้นฟูสถาพป่าฯ ป่าเสียบญวณและป่าท่าสาร

วันที่ 23 มิ.ย. 59 นายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ ผอ.สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และ นายสมชาย ตวนกูเปีย ป่าไม้จังห […]


ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ ดำเนินงานของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง

วันที่ 23 มิ.ย. 53 นายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ ผอ.สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)  และนายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ ดำเน […]


เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล ผอ.ส่วนจัดก […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 ณ วัดสุมังคลาราม ม.5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 มิ.ย.59 สำนักจัดการทรัยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 ณ […]


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ 9 มิ.ย 59 เวลา 06.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาต […]


เจ้าหน้าที่หน่วยฯ สฎ. ๑๖ (พระแสง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ปลูกกล้าไม้ จำนวน ๒๐๐ ต้น

วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ เจ้าหน้าที่หน่วยฯ สฎ. ๑๖ (พระแสง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ต.สินเจริญ อ.พร […]


กิจกรรมสัปดาห์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลภ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ณ.โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

วัน ที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯสฎ.๔ ท่าชนะ ในนามสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11สุราษฏร์ธานีร่วมกับสำนักจัดการพื้นที่ อนุร […]