แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 6 กันยายน 2562


กรมป่าไม้ จัดโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้หัวข้อ “รักป่า รักประชาชน”

กรมป่าไม้ จัดโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้หัวข้อ “รักป่า รักประชาชน” ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ให้สำนักในส่วนกลางทุกสำนักจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายท […]