การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)


ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ระหว่างวันที่ 24 – 29 มีนาคม 2562 โดยกิจกรรมที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย
  1) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าแม่ต๋ำ  ณ บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 18 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
  2) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป) ณ บ้านห้วยชมพู ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  3) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยมะซาง หมู่ที่ 5 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  4) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ณ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สรวย บ้านโป่งปูเฟือง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  5) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ ของชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

 

     กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าแม่ต่ำ
  กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (ปลูกป่าทั่วไป)
  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
    กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
   กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ ของชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 2 (เชียงราย)