แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: พฤษภาคม 2562


การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2562 โดยกิจกรรมที่ติดตามความก้าวหน้า ประกอบด้วย 1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้2.กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)3.กิจกรรมจัดระเบียบเพื […]


การติดตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2

ตามหนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุดที่ ทส 1606.32/9549 ลว. 10 พ.ค. 2562 เรื่องการติดตามข้อเสนอแนะ ผต.ทส.ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 https://cloud.forest.go.th/s/dgM5Q5FD9MGPE4m