แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 23 เมษายน 2562


การรับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

กรมป่าไม้ขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ