การรับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ


กรมป่าไม้ขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

ดาวน์โหลดร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

แสดงความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ