แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 3 ธันวาคม 2558


การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปการกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายฯ