tankup


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดรายงานฯ


การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปการกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายฯ


ไฟล์การนำเสนอ “สภาวะแวดล้อมและความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

หัวข้อการบรรยาย สภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกและของประเทศไทย พลังอำนาจแห่งชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านอื่นๆ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลในปัจจุบัน ดาวน์โหลดไฟล์


คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เล่ม คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด


ไฟล์ประกอบการนำเสนอ เรื่อง “การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)”

หัวข้อการบรรยาย แนวความคิดในการดำเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ผลที่คาดว่าจะได้รับ แผนการปฏิบัติต่อไปเมื่อได้รับคำแนะนำจาก ค.ร.ม.แล้ว ดาวน์โหลดไฟล์


ทส 1606.11/16538 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558” ดาวน์โหลด


การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ของกรมป่าไม้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

การบรรยายภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของสำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ดาวน์โหลด