แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 21 มกราคม 2563


วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิ […]

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563