แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2562


วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 13.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล ผู้แทน ผอ.สำนักฯ ไปร่วมประชุ […]

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิษณุโลก


ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “วันรักต้นไม้ประจำป […]

“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562”วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ร่ว […]

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562


วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุ […]

ร่วมกิจกรรมเทศกาลกินข้าวใหม่ม้งซาปาเมืองไทย@บ้านน้ำจวงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ)และชุดปฏิบัติการพิเศษป่า […]

ประชุมแก้ไขปัญหาการขอใช้พื้นที่ของสหกรณ์รถรางทุ่งกังหันลมเขาค้อ


ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.19 น. นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมช […]

พิธีมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันที่ 13 ตุลาคม 2562 หน่วยป้องกันและพัฒนา ป่าไม้วัดโบสถ์ ได้เข้าร่วม กิจกรรม “พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม […]

กิจกรรม “พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร กิจกรรม “จิตอาสาและพัฒนา ลำน้ำลำคลอง”


วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30- 15.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ ได้เป็นผู้แทนไปร่วมพิธีถวายกัปปิยภัณฑ์พระสงฆ์สาม […]

พิธีถวายกัปปิยภัณฑ์พระสงฆ์สามเณรและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ์วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ก […]

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2


วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) ได้ร่วมกับราษฎร บ้านบุฉนวน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหว […]

พิธีบวชป่า และปลูกต้นไม้ บริเวณป่าชุมชนบ้านบุฉนวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ