แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 18 กันยายน 2562


วันที่17กันยายน2562หน่วยฯพช.9(บ้านโคกเจริญ)ได้ร่วมกับอำเภอหนองไผ่ ตามโครงการจังหวัดฯเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนR […]

โครงการจังหวัดฯเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”


วันที่ ๑๗ กันยายน 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๗ (น้ำร้อน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานดังนี้ ๑.หน่วยฯได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ม.๕ บ้านซับน้อย ต.หนอง […]

ลาดตระเวนพื้นที่ปิดประกาศปิดป่าห้ามหาหน่อไม้และตัดไม้ทุกชนิด,กิจกรรมรับสิ่งของพระราชทานจิตรอาสา ๙๐๔ วปร. ,พัฒนาหน่วยฯ และปรับปรุงทัศนียภาพวันที่ 15 กันยายน 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา, […]

ร่วมพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


วันที่ 13ก.ย.62 เวลา 09.30 – 14.00 น นายวิชาญ ขันธ์แก้ว แทน ผอ.สจป.ที่4 สาขาพิษณุโลก และแทน,ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ค […]

ประชุมคณะอนุกรรมการ คปป.จ.พล.วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. 18 (น้ำชุน) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ได […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตาม “โครงการจัดทำแผนป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562”


วันที่ 12 ก.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พล.4 (ป่าแดง-แก่งบัวคำ) ร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และบำ […]

โครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒วันที่ 9 กันยายน 2562 นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ นายส […]

ออกตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์


วันที่. 6. กันยายน. 2562. เวลา 10.00 น. นายประสงค์. ดารารัตน์. ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 8 (น้ำเดื่อ-บ้านโ […]

กิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียววันที่ 5 กันยายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.20 (วังชมภู) ได้ออกประสานงาน ผู้นำหมู่บ้าน บ้านวังทอง หมู่ 4 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จัง […]

ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่มีพื้นที่สำรวจถือครองในลุ่มนำ้ชั้น 1,2 ก่อนมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541


วันที่ 5 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.10 (ตะเบาะ) ได้ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่มีพื้นที่สำรวจถือครองใ […]

ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่มีพื้นที่สำรวจถือครองในลุ่มนำ้ชั้น 1,2 ก่อนมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541