แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2562


กิจกรรมแถลงข่าวและกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์รวมพลังสร้างสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 15.00- 20.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ […]


โครงการสัมมนาบทบาทผู้นำชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีเพชรบูรณ์

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น ถึง 16.00 น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำหนาว เข้าร่วมประชุม โครงการสัมมนาบทบาทผู้นำชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีเพชรบู […]


บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติด้านป่าไม้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการนำต้นไม้แปลงเป็นสินทรัพย์ ของชุมชนไม้มีค่า

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ […]


ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตาม “โครงการจัดทำแผนป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562”

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. 5 (นาพอสอง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ไ […]


ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ พร้อมประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 20 (วังชมภู) ได้ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่ […]


วิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟป่า การควบคุมไฟป่า ตามโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ( ๑๙ ก.ย. ๖๒ ) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต […]


โครงการจังหวัดฯเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

วันที่17กันยายน2562หน่วยฯพช.9(บ้านโคกเจริญ)ได้ร่วมกับอำเภอหนองไผ่ ตามโครงการจังหวัดฯเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน&#82 […]


ลาดตระเวนพื้นที่ปิดประกาศปิดป่าห้ามหาหน่อไม้และตัดไม้ทุกชนิด,กิจกรรมรับสิ่งของพระราชทานจิตรอาสา ๙๐๔ วปร. ,พัฒนาหน่วยฯ และปรับปรุงทัศนียภาพ

วันที่ ๑๗ กันยายน 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๗ (น้ำร้อน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานดังนี้ ๑.หน่วยฯได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ม.๕ บ้านซับน้อย ต.หนอง […]