แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2562


วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 15.00- 20.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ […]

กิจกรรมแถลงข่าวและกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์รวมพลังสร้างสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน 2562


วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น ถึง 16.00 น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำหนาว เข้าร่วมประชุม โครงการสัมมนาบทบาทผู้นำชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีเพชรบู […]

โครงการสัมมนาบทบาทผู้นำชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีเพชรบูรณ์วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ […]

บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติด้านป่าไม้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการนำต้นไม้แปลงเป็นสินทรัพย์ ของชุมชนไม้มีค่า


วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. 5 (นาพอสอง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ไ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตาม “โครงการจัดทำแผนป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562”วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 20 (วังชมภู) ได้ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่ […]

ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ พร้อมประชาสัมพันธ์


วันที่ ( ๑๙ ก.ย. ๖๒ ) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต […]

วิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟป่า การควบคุมไฟป่า ตามโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒วันที่17กันยายน2562หน่วยฯพช.9(บ้านโคกเจริญ)ได้ร่วมกับอำเภอหนองไผ่ ตามโครงการจังหวัดฯเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนR […]

โครงการจังหวัดฯเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”


วันที่ ๑๗ กันยายน 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๗ (น้ำร้อน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานดังนี้ ๑.หน่วยฯได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ม.๕ บ้านซับน้อย ต.หนอง […]

ลาดตระเวนพื้นที่ปิดประกาศปิดป่าห้ามหาหน่อไม้และตัดไม้ทุกชนิด,กิจกรรมรับสิ่งของพระราชทานจิตรอาสา ๙๐๔ วปร. ,พัฒนาหน่วยฯ และปรับปรุงทัศนียภาพวันที่ 15 กันยายน 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา, […]

ร่วมพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


วันที่ 13ก.ย.62 เวลา 09.30 – 14.00 น นายวิชาญ ขันธ์แก้ว แทน ผอ.สจป.ที่4 สาขาพิษณุโลก และแทน,ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ค […]

ประชุมคณะอนุกรรมการ คปป.จ.พล.