แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 21 สิงหาคม 2562


วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ และนายขจร ใจจูน หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมต […]

ตรวจสภาพป่า โครงการหลวงห้วยน้ำขาว ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ในท้องที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ แทน ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ใ […]

ร่วมประชุมคณะทำงานประกวดขบวนแห่ ” งาน Thailand Banana World & OTOP lndo – ...วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ได้ไปร่วมงานครบรอบ 32 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีว […]

ร่วมงานครบรอบ 32 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลก


วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30- 12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพย […]

ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30- 16.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด […]

โครงการ นักศึกษา กศน. เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ กศน.อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา, เจ้าห […]

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมบวชป่า ณ.บริเวณป่าชุมชนบ้านมุกโต หมู่ที่ 3 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30- 11.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ได้ไ […]

โครงการ ” รวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ...


วันที่ 8 สค.2562 เวลา 10.30 น. นายชิต อินทระนก ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาพิษณุโลกที่ 4 ร่วมเป็นเกียรติเปิดฝายหลวงบ้านน้ำดำและปลูกต้นไม้ ณ บ้านน […]

ร่วมกิจกรรมเปิดฝายหลวงบ้านน้ำดำและปลูกต้นไม้ ณ บ้านน้ำดำ หมู่ 10 ต.ดอนทอง อ.เมืองจ.พิษณุโลกวันที่​ ​8​ สิงหาคม​ 2562​ เวลา​ 09.00 น.​ นายประสงค์​ ดารารัตน์​ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่ที่​พช.8​ (น้ำเดื่อ-บ้านโคก)​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่ […]

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ​ พระราชชนนีพันปีหลวง​ ประจำปีพุทธศักราช​ 2562​


วันที่ ๗ ส.ค. ๖๒ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี จัดนิทรรศการแจกจ่ายเอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่อง ไฟป่าเบื้องต้น จำนวน ๔๐ ชุด และร่วมพิธ […]

จัดนิทรรศการแจกจ่ายเอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้เรื่อง ไฟป่าเบื้องต้น จำนวน ๔๐ ชุด และร่วมพิธีเปิดฯ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง ไฟป่า ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ