แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: สิงหาคม 2562


วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 นายวิชาญ ขันธ์แก้ว หน.ฝ่ายจัดการด้านป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯระดับลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 ลุ่มน้ำน่าน


วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00- 21.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ได้ไปร่วมเปิดงานและได้รับมอบหมายจากจังหวัดฯ ให้เป็นคณะกรรมกา […]

การประกวดต่างๆ ในงาน “Thailand Banana Word & OTOP Indo-China Expo 2019” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ...วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (PAC) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ […]

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (PAC) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2562


วันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1 ทีมงานหมอต้นไม้ ประจำสำนักฯ4 สาขาพิษณุโลก 2. เจ้าหน้าที่หน่วย ป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ 3.เจ้าห […]

การต่อท่อน้ำเลี้ยงใหม่(BY PASS) ให้แก่ต้นไม้ที่ถูกกานวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนั […]

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ […]

กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม 2562วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ และนายขจร ใจจูน หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมต […]

ตรวจสภาพป่า โครงการหลวงห้วยน้ำขาว ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ในท้องที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ แทน ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ใ […]

ร่วมประชุมคณะทำงานประกวดขบวนแห่ ” งาน Thailand Banana World & OTOP lndo – ...วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ได้ไปร่วมงานครบรอบ 32 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีว […]

ร่วมงานครบรอบ 32 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลก


วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30- 12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพย […]

ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม