ข่าวสารและกิจกรรม


วันปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการกองการอนุญาตพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองการอนุญาต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี


สรุปโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School)

         โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการอนุญาตของกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาต และข้าราชการบรรจุใหม่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้สนใจระเบียบและกฎหมายในการดำเนินการด้านการอนุญาต รวมจำนวนทั้งสิ้น 239 ราย โดยมีระยะเวลาการจัดอบรม จำน […]


การประชุมให้ความรู้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ท้องที่จังหวัดภูเก็ต

นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลาจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง และได้ชี้แจงการดำเนินงานกรณีคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐม […]


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School)

กองการอนุญาต ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (VDO conference) มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 228 คน โดยบรรยายเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในหัวข้อการขออนุญาต ตามมาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507


การประชุมเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

กองการอนุญาต กรมป่าไม้ ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการ ดังนี้1. แจ้งจังหวัดเร่งรัดจัดส่งเอ […]


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School)

กองการอนุญาต ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำเนินงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายนพดล ฮมแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการอนุญาต เพิ่มทักษะ และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์จากการปปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งจากหน […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกองการอนุญาต

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกองการอนุญาต ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกองการอนุญาต

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกองการอนุญาต ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕


กองการอนุญาต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส “ วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ”

กรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ ในการตัดแต่งกิ่งไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ และการทำความสะอาดบริเวณกรมป่าไม้ และบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้กองการอนุญาตได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย