ข่าวสารและกิจกรรม


กองการอนุญาต จัดโครงการ “การประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ด้านการอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ และการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้”   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ ได้จัดการประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ด้านการอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ และการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ (ในรูปแบบ VDO Conference) โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองการอนุญาต เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนพดล […]


แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต 2. กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ


การปรับปรุงอาคารและสำนักงานกองการอนุญาต (เพิ่มเติม)

กองการอนุญาต ได้มีการปรับปรุงอาคารและสำนักงาน(เพิ่มเติม)โดยมีการปูพื้นห้องทำงานผู้อำนวยการกองการอนุญาตใหม่ แทนพื้นห้องเดิม ซึ่งมีการชำรุดจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานการปรับปรุงห้องส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ มีการทาสี ติดตั้งประตูประจก ม่านหน้าต่าง และบานเลื่อนพลาสติกบริเวณชั้นเก็บเอกสาร เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และพร้อมสำหรับการบริการประชาชน ห้องทำงานผู้อำนวยการกองการอนุญาต ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้อง ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงห้อง ห้องส่วนอนุญาตอุตสาหก […]


แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔