แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มกราคม 2022


กองการอนุญาต จัดโครงการ “การประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ด้านการอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ และการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้”

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ ได้จัดการประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ด้านการอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ และการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ (ในรูปแบบ VDO Conference) โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองการอนุญาต เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนพดล […]